Artboard 2@3x

Fyra viktiga segment

Segment inom vilka bolaget verkar

Många större städer växer snabbt och står inför ett flertal utmaningar. SREIG möter behov som uppstår från långsiktiga, strukturella och demografiska trender genom att skapa kundorienterade fastighetslösningar. Vi vill lösa våra kunders behov och samtidigt bidra till ett mer hållbart och levande samhälle. Vi tror på kombinationen av ett kommersiellt utbud i närhet till kommunikation och arbetsplats. Utveckling sker där människor trivs och för detta krävs ett nära samarbete mellan alla intressenter, både inom privat och offentlig sektor. Tillsammans skapar vi värde för alla samtidigt som klimatavtrycket hålls nere. SREG verkar genom detta inom flera sektorer:

Bostäder

Behovet av bostäder fortsätter att öka och flera nordiska städer har som målsättning att bli koldioxidneutrala. Efterfrågan på hållbara fastigheter är hög. Bolaget utvecklar därför kvalitativa hållbara bostäder med fokus på Sveriges större regioner, bostadsmiljöer som är berikande för invånare, kunder och samhället i stort. I våra bostäder ska människor känna sig priviligierade och trygga, samtidigt som hyresnivåer ska vara anpassade till landets medelinkomsttagare eller till studenter och pensionärer i förekommande fall. Energiprestanda ska vara optimerad och material valda med hög kvalitet för en lång livslängd. I omgivning runt våra fastigheter ska finnas mötesplatser och ytor för social aktivitet. Barnperspektivet ska särskilt beaktats. 

 

Samhällsfastigheter

En växande befolkning har lett till ett ökande behov av samhällsfastigheter i Sverige. Framgent väntas framför allt antalet personer över 80 år växa kraftigt och redan nu uppger nästan hälften av de svenska kommunerna en brist på äldreboendeplatser. I kombination med ett redan ålderstiget fastighetsbestånd är behovet av samhällsfastigheter påtagligt.  

Vi har inom bolaget stor erfarenhet av samhällsfastigheter och arbetar tätt med kommuner, landsting och privata aktörer i så väl utvecklingen som förvaltningen av samhällsfastigheter. Vårt primära fokus ligger på idrotts-, skol och vårdanläggningar. Oavsett fastighetsslag är vår utgångspunkt att tillgodose behov och överträffa förväntningarna hos de som ska bo och arbeta eller på annat sätt vistas i lokalerna. Miljöerna ska utformas för att främja välbefinnande och lugn och med en hög standard av välfärdsteknik. 

Industri och energi

Ett världsligt gränsöverskridande engagemang för att nå en fossilfri energianvändning har satt fart på utveckling av förnybara energikällor också i vår del av världen medförande behov av stora investeringar. Vartefter medvetenheten hos befolkningen ökar kommer utvecklingen gå än fortare. SREIG har kompetens att driva större energiutvecklingsprojekt och vill genom investeringar bidra i utvecklingen av förnybara alternativ.  

pexels-marc-mueller-380768

Kontor

För våra kontorsfastigheter är flexibilitet en nyckelfaktor. Bolaget väljer byggsystem som enkelt kan omvandla kontorslösningar för differentierade behov. I bekvämt belägna kontorsfastigheter skapar vi inte bara effektiva arbetsytor, utan fokuserar på att ta fram fullservicelösningar. Här utformas gemensamma ytor så som reception, lunchrum och WC-grupper i nära anslutning till skrivarrum och mötesrum. Alldeles i närheten finns också caféer och modern logi. För att stötta företag i ständig utveckling har vi flexibla lösningar för att snabbt efter behov kunna skala upp eller ner verskamhet. Vi strävar också efter att bygga in flexibla tekniska lösningar som lätt anpassas mot ändrade kundbehov.