Artboard 2@3x

Hållbarhet är centralt

Hållbara investeringar

SREIGs fonder ska genom sina investeringar främja ett hållbart samhälle. I detta beaktas ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. I våra anläggningar och fastigheter ska människor trivas och känna sig trygga. Energiprestanda ska vara optimerad och materialval noga avvägda. Utemiljö ska gynna biologisk mångfald och runt våra fastigheter ska finnas mötesplatser och ytor för social aktivitet. I tillämpliga fall ska tillgänglighets- och barnperspektiv särskilt beaktats. Förnyelsebara energialternativ ska prioriteras och projekt miljöcertifieras där så är motiverat. Investeringar i fastighetstillgångar som står i strid med bolagets hållbarhetsarbete ska exkluderas. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att verksamheten är långsiktig, resurseffektiv och lönsam. Ett långsiktigt perspektiv ska prägla både investeringar i nya fastigheter, lokaler och bostäder som förvaltning. Utan ekonomisk hållbarhet är det inte möjligt att ta ett långsiktigt socialt och miljömässigt ansvar.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att ta ett socialt ansvar för hur verksamheten påverkar människor i och omkring fastigheterna. Det handlar om att bidra till att utveckla ett samhälle som sätter människor i centrum och bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa, ett bra liv och att minska orättfärdiga skillnader. För oss handlar social hållbarhet om engagemang i de platser som vi finns på och i de hyresgäster, kunder, besökare och boende som finns på dessa platser. Social hållbarhet innebär att värna om alla anställda i SREIG, att ställa krav på leverantörer och samarbetspartner samt att värna om goda arbets- och leveransvillkor.

Ekologisk hållbarhet

Miljömässig/ekologisk hållbarhet handlar om att minimera miljöpåverkan från nya och befintliga fastigheter, lokaler och bostäder. Ekologisk hållbarhet i för oss är att ha en låg miljöpåverkan vid nyproduktion, låga utsläpp från förvaltning och transporter till fastigheter, och att fastigheterna är energieffektiva och har en låg energiförbrukning. För oss handlar ekologisk hållbarhet också om att hantera klimatrisker och arbeta förebyggande mot skador från översvämning, kyla, värme och kraftig nederbörd.

SREIGs hållbarhetsstrategi kopplar samman med de globala målen

SREIGs hållbarhetsstrategi kopplar samman med de globala målen

SREIGs ska att ha en helt koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2030. Det gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter.

- Joakim Nordlander, SREIG