Artboard 2@3x

Styrelse

Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen är övergripande ansvarig för bolagets verksamhet och att denna bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och bolagsordning. Styrelsen har till uppgift att anta och följa upp de mål och den strategi som ska gälla för bolagets verksamhet. Styrelsen ska också besluta i frågor av väsentlig karaktär, exempelvis i fråga om en specifik investering för en specifik fond. Styrelsen ska tillse att bolagets organisation är utformad så att medelsförvaltning kontrolleras på ett betryggande sätt som säkerställer en rättvis behandling av bolagets investerare.